سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یدالله سبوحی – عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا مهربد – دانشجوی مقطع کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مورد برنامه ریزی ریاضی با ضرایب هدف فازی رویکردهای زیادی ارائه شده ولی می توان گفت تقریبĤ هیچیک از آنها جواب صریحی مبنی بر بهترین بردار تصمیم و همچنین ضریب بهینه ای که بالاترین درجه امکان را برای هر دو – بردار و ضریب بهینه – داشته باشند، ارائه نمی نماید . در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از مدلهای برنامه ریزی با منابع – یا تقاضای – فازی با استفاده از رویکردی دو مرحله ای این مشکل را برطرف نماییم . این نوع مدلها عموماً جوابهای یکسانی را ارائه داده و از همان منطقی که اولین بار ب لمن و زاده ارائه کردند، پیروی می کنند . همچنین یک مدل حمل و نقل از نرم افزار GAMSنیز به عنوان مطالعه موردی بررسی می شود . در انتها رویکردی در مورد برازش منحنی تابع عضویت با استفاده از برنامه ریزی (۱و۰) ارائه می شود تا کاربران در انتخاب شکل تابع عضویت فازی با محدودیت کمتری مواجه باشند