سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید پرهیزکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده هوافضا, قطب علمی مهندسی هوافضای محاس
سید محمد حسین کریمیان – استاد

چکیده:

در این مقاله محاسبه نرخ انتقال حرارت سطح فضاپیمای X 34 در پرواز ابرصوت مورد توجه قرار گرفته است. محاسبات بر اساس حل جداگانه جریان غیرلزج خارج لایه مرزی و جریان لزج نزدیک جسم انجام شده است . بدین ترتیب که با حل ناحیه غیرلزج , خواص جریان روی سطح (شامل فشا ر, دما و سرعت جریان روی نقاط مختلف سطح) بدست آمده و از آن به عن وان شرط مرزی برای حل ناحیه لزج استفاده شده است. خواص ناحیه غیرلزج , با استفاده از کدهای موجود برای حل معادلات اولر محاسبه شده است. برای حل جریان ناحیه لزج , از معادلات انتقال حرارت جابجایی زوبی با استفاده از ایده تشابه متقارن محوری استفاده شده است. برای استفاده از ایده تشابه متقارن محوری, ابتدا باید خطوط جریان روی سطح و همچنین توزیع پارامتری معروف به ضریب مقیاس در امتداد هر یک از خطوط جریان سطح محاسبه شود . در کار حاضر روشی ارائه شده است که توسط آن می توان خطوط جریان روی سطح و همینطور ضرایب مقیاس در امتداد این خطوط را روی هندسه های پیچیده محاسبه نمود و سپس با انتگرال گیری از روابط انتقال حرارت جابجایی زوبی, گرمایش ایرودینامیکی را در امتداد خطوط جریان محاسبه کرد . با استفاده از روش فوق , محاسبات نرخ انتقال حرارت سطح فضاپیمای X 34 انجام شده است. مقایسه های انجام شده بین نتایج روش حاضر و نتایج مندرج در دیگر مراجع معتبر, بیانگر دقت بسیار خوب روش در محاسبه نرخ انتقال حرارت در سطح مقطع های مختلف در امتداد محور فضاپیمای مورد نظر می باشد.