سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون عریضی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق
کیان کیقباد – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی برق ، شرکت صنایع مخابرات صا ای

چکیده:

در این مقاله پراکندگی موج مسطح تابیده به یک آرایه نامحدود میکرواستریپی که از عناصر پچ میکرواستریپی یکسان تشکیل شده، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف تعیین فاز موج بازتابیده از
چنین آرایه ای است. این کار با استفاده از روش تحلیل تمام موجتفاضل محدود حوزه زمان( FDTD) انجام شده است. ابتداساختار آرایه نامحدود با استفاده از دیواره های رسانای الکتریکی و مغناطیسی آرمانی( PMC و PEC) به ساختار محدودی کهتنها شامل یک عنصر پچ از آرایه نامحدود است ، تبدیل میشود. سپس با تعریف یک موج مسطحTEM در داخل چنین ساختاریو با گسسته سازی معادلات حوزه زمان ماکسول و اعمال روشFDTDفاز موج بازتابیده بدست آمده با استفاده از تبدیل فوریهگسسته پاسخ در حوزه فرکانس تعیین می شود. به این ترتیب پاسخ فاز موج بازتابی بر حسب فرکانس بدست می آید. با کمک رابطه موجود برای ابعاد رزونانسی پچها رابطه فاز بر حسب اندازه پچ بدست می آید. این روش در مورد دو عنصر پج مربعی و دوقطبی میکرواستریپی بکار برده شده و با نتایج بدست آمده از نرم افزار HFSS و نتایج ارائه شده در مقالاتی که از روشهای دیگر برای تحلیل ساختارهای مورد اشاره استفاده کرده اند ، مقایسه شده است.