سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود فغفور مغربی – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سلمان پوراسماعیل – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای ترسیم خطوط کنتور هم سرعت بدون بعد برای جریانآشفته در مجاری بسته با جریان پر ارائه می شود کاربرد این تئوری برای مجاری روباز درمقالات قبلی مولف اول ارائه شده است. در این تئوری فرض می شود که سرعت در هر نقطه از مقطع مجرا تحت تاثیر مرز قرار دارد و این اثر از توزیع توانی سرعت پیروی می کند. اینروش برای جیانی در لوله پر با مقطع دایروی و جریان بین دو استوانه هم محور – که از پیچیدگی هندسی قابل توجهی برخوردار است- به کاربرده شده است. علاوه بر کاربرد این تکنیک برای رسم خطوط کنتور هم سرعت بدون بعد، ضرایب تصیح انرژی آلفا- به کار برده شده است. علاوه بر کاربرد این تکنیک برای رسم خطوط کنتور هم سرعت بدون بعد، ضرایب تصحیح انرژی آلفا، ممنتوم بتا و نسبت سرحت حداکثر به سرعت متوسط umax/V و موقعیت سرعت حداکثر و سرعت متوسط نیز محاسبه شده اند. مقایسه بین پروفیلهای سرعت مدل پیشنهادی و آنچه از پروفیل سرعت با توزیع توانی با ریشه هفتم برای لوله وجود دارد، حاکی از تطابق پروفیلها در قسمت اعظم مقطع و تفاوتی اندک در قسمتهای مرکزی و جدار بوده و مقایسه نتایج حاصل از تحلیل مدل برای دو استوانه هم محور با اطلاعات خحاصل از مدل اپسیلون-K نشان دهنده عملکرد مناسب مدل در پیش بینی پروفیل سرعت در مقطع و همچنین موقعیت سرعت متوسط و حداکثر می باشد. نتایج ارائه شده نه تنها برای تخمین دبی در تونلها ولوله های آب بر کاربرد دارد، بلکه گویای قابلیت کاربرد مدل در هندسه های پیچیده ای نظیر جریان در بین دو استوانه می باشد.