سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مختار – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع
محمد رضا اکبری جوکار – استادیار و عضو هیات علمی

چکیده:

یکی از مسائل اساسی درمدیریت زنجیره تامین، انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان یک کالا یا خدمات است. همواره معیارهایی مانند زمان و
کیفیت تحویل و نیز هزینه های لجستیک و تامین کالا برای هر کدام از حلقه های یک زنجیره تامین در جهت انتخاب و یا رتبه بندی
تامین کنندگان وجود دارد و رویکردهای متفاوتی به این مساله تصمیم گیری چند معیاره ارائه گردیده است. در این مقاله، روش طراحی
بدیهه گرا، برای طراحی قسمتی از زنجیره عرضه که بحث انتخاب و یا ارزیابی تامینکنندگان (اعم از سازندگان یا فروشندگان یک محصول
یا ماده اولیه) را دربرمیگیرد، معرفی شده و نشان داده میشود که کاربردی با مزیت جدید در مقایسه با سایر روشهای مطرح شده است. این
روش اغلب برای طراحی یک محصول خصوصاً با مشخصات فیزیکی و صنعتی به کار میرود اما مفاهیم آن قابل توسعه برای طراحی یک
فرایند، سیستم و حتی سازمان است. در این تحقیق ابتدا رویکردهای طراحی یک زنجیره عرضه از دید سایرین مورد بررسی قرارگرفته و
سپس روش طراحی مورد نظر به این منظور به خدمت گرفته میشود. در پایان با ذکر یک افته، کاربرد این روش در انتخاب از میان تامین
کنندگان یک کالا مورد آزمون قرار میگیرد.