سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اباذر رمضان پور – دانشگاه پیام نور مرکز آمل(واحد محمودآباد
رضا عامری – هیئت علمی دانشگاه مازندران
اسدا… تیموری یانسری –

چکیده:

یک عامل مهم برای تولید موفقیت آمیزدر دامداری،خوراک مناسب برای دام می باشد.هزینه خوراک بیشترین بهایی است که برای نگهداری دام باید پرداخت.فهم مراحل هضم غذادرنشخوارکنندگان وتعیین غذای اصلی آنها دو عامل مهم برایکاهش هزینه می باشد.هضم اولیه بیشتر غذاها درشکمبه دام صورت می گیرد.ازاین رو شناسایی مراحل تجزیه غذا درشکمبه دام عامل مهمی است تا رفتار دام نسبت به خوراکهای مختلف ودر زمان مختلف مورد بررسی قرار گیرد.روش کیسه نایلونیروشی است که به ارزیابی تاثیر خوراک در تغذیه حیوان نشخوارکننده می پردازد.هدف ازانجام کار برآورد مناسب از پارامترهایمورد نیاز برای توصیف منحنی تجزیه ومشخص کردن اندازه تجزیه در شکمبه می باشد. در تمامی تحقیقات گذشته، داده های حاصل به صورت دقیق و قطعی در نظر گرفته شده است و این فرض باعث شده است تارفتار دام در قبال خوراک مصرفی ، با اندازه مواد مغذی تامین شده در طی جیره نویسی تفاوت معنی داری داشته باشد. وباعث هزینه اضافی شود. از این رودراین تحقیق با ارائه روشی جدید داده های مساله را بصورت فازی در نظر گرفته ایم تا رفتار دام در قبال غذاهای متفاوت دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.