مقاله کاربرد روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در ارزيابي زمين براي توسعه کالبدي برپايه عوامل طبيعي (مطالعه موردي: مجموعه شهري شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۳۳ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در ارزيابي زمين براي توسعه کالبدي برپايه عوامل طبيعي (مطالعه موردي: مجموعه شهري شيراز)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي زمين
مقاله تناسب زمين
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله توسعه کالبدي
مقاله عوامل طبيعي
مقاله مجموعه شهري شيراز
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرم امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت و تعيين تناسب و استعداد زمين براي توسعه کالبدي و شهري از اقدامات اوليه در برنامه ريزي هاي فضايي و محيطي است. هدف از انجام پژوهش اين بود که با توجه به عوامل طبيعي، نواحي مناسب براي توسعه کالبدي در مجموعه شهري شيراز (يعني يک ناحيه متراکم شهري- صنعتي و کشاورزي) شناسايي و پراکنش فضايي آن مشخص گردد. مواد مورد استفاده شامل نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، واحدهاي ارضي، پوشش / کاربري زمين، لرزه خيزي و داده هاي مرتبط با اقليم و ساختار اجتماعي / اقتصادي محدوده بودند. از بررسي هاي کتابخانه اي نيز براي تکميل داده ها استفاده شد. تعيين تناسب زمين ازطريق نه معيار طبيعي مشتمل بر ارتفاع، شيب، ليتولوژي، بارش، دما، قابليت زمين، لرزه خيزي، خطر لغزش، پوشش / کاربري زمين و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي صورت گرفت. تناسب زمين براي توسعه کالبدي به پنج طبقه بسيار زياد، زياد، متوسط، کم و بسيار کم تقسيم شد و نقشه پهنه بندي آن تهيه گرديد. نتايج نشان داد که صرفنظر از اراضي کشاورزي، حدود ۲۸ درصد مساحت محدوده در طبقات با تناسب زياد و بسيار زياد قرار دارد و با ملحوظ داشتن ساير پارامترها مي تواند براي توسعه کالبدي مدنظر برنامه ريزان و سياستگزاران قرار گيرد.