سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه شیراز
علیرضا علاقه بند – شرکت برق منطقه ای فارس (دانشجوی دکترای مهندسی صنایع)

چکیده:

استراتژی یک برنامه جامع برای عمل است که جهت گیریهایعمده سازمان را معین می کند و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدف های بلند مدت، سازمانی ارائه می دهد. انتخاب استراتژی مناسب، کاری پیچیده و حتی مخاطره آمیز است زیرا هر استراتژیسازمان را به یک محیط رقابتی خاص هدایت میکند و چگونگی برنامه ریزی مدیران برای تطبیق قوت ها و ضعف های سازمان را فرصت ها و تهدیدهای محیطی را معین می سازد. آنالیز نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها (SWOT)، مهمترین عوامل داخلی و خارجی که بر اینده سازمان اثر می گذارند را خلاصه می نماید و سازمان راقادر به تدوین استراتژیهای بر اساس نقاط قوت آن، حذف کردن نقاط ضعف و استفاده از فرصت ها برای رویارویی باتهدیدها می کند اما SWOT به هیچ ابزار تجزیه و تحلیلی در موردد اهمیت فاکتورها و همچنین تطابق بین فاکتورهای SWOT و گزینه های تصمیم گیری مجهز نمی باشد و نمی تواند اولویت دهی کاملی از گزینه های استراتژی ارائه دهد. بنابراین در این مقاله از ابزار آنالیز تصمیم ANP استفاده می شود، تا بتوان استراتژی مناسب را از بین استراتژی های متعددی که ارائه شده اند، انتخاب کرد.
اگرچه تکنیک AHP کمبودهای موجود در گام های اندازه گیری و ارزیابی آنالیز SWOT را رفع کرده است، اما وابستگی های ممکن بین فاکتورها رانادیده می گیرد. روش AHP براین فرض استوار است که فاکتورهای موجود در ساختار سلسله مراتبی AHP مستقل می باشند، اما این فرض همیشه صحیح نمی باشد. بنابراین در این مقاله، انالیز SWOT و قتی که در بین فاکتورهای استراتژیکوابستگی وجود دارد، انجام شده است.