مقاله کاربرد روش فرکتالي عيار- محيط براي جدايش آنومالي هاي ژئوشيميايي از حد زمينه در رسوبات آبراهه اي، مطالعه موردي منطقه زاجکان، طارم، زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش فرکتالي عيار- محيط براي جدايش آنومالي هاي ژئوشيميايي از حد زمينه در رسوبات آبراهه اي، مطالعه موردي منطقه زاجکان، طارم، زنجان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آئومالي ژئوشيميايي
مقاله روش فرکتالي
مقاله عيار- محيط
مقاله زاجکان
مقاله طارم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ ذكريايي سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: رسا ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: افضل پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مهم ترين بحث در تحليل داده هاي ژيوشيميايي تعيين حد زمينه براي هر عنصر در منطقه موردمطالعه و جداکردن زمينه از آنومالي هاي عنصر مربوطه است. امروزه يکي از مهم ترين روش هاي مورداستفاده در جدايش جوامع آنومالي از زمينه روش هاي مبتني بر هندسه فرکتال مي باشد. در ميان روش هاي فرکتالي، روش عيار- محيط به خصوص در جدايش جوامع در رسوبات آبراهه اي از روش هاي معمول مي باشد.
هدف: حد زمينه و جوامع آنومالي با استفاده از اين روش براي عناصر مس، طلا، موليبدن، نقره و آرسنيک در محدوده زاجکان واقع در شهرستان طارم در استان زنجان محاسبه شده است.
روش بررسي: نخست ۸۴ نمونه رسوبات آبراهه اي از منطقه برداشت شده و مورد آناليز شيميايي قرارگرفته اند. هم چنين پارامترهاي آمار کلاسيک تک متغيره و دومتغيره براي داده ها مورد بررسي قرارگرفته اند. پس از آن، تخمين شبکه خاص رسوبات آبراهه اي جهت ارزيابي عيار عناصر ذکرشده صورت گرفته است. در مرحله بعد با ترسيم منحني لگاريتمي عيار- محيط جوامع زمينه و آنومالي ها براي عناصر موردنظر در منطقه موردمطالعه از يکديگر جداشدند. درنهايت با ترسيم نقشه هاي توزيع اين عناصر در محدوده زاجکان جوامع آنومالي به تفکيک مشخص شده و نتايج آن با نتايج حاصل از آمارکلاسيک موردمقايسه قرارگرفته اند.
نتايج: نتايج استفاده از روش فرکتالي عيار- محيط نشانگر وجود آنومالي هاي قطعي اين عناصر در بخش شرقي و بخش مرکزي محدوده زاجکان مي باشد.
نتيجه گيري: مقايسه دو روش نمايانگر برتري قابل ملاحظه روش فرکتالي عيار- محيط بر آمار کلاسيک مي باشد.