سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مانی پیروزبخت – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف
مهدی احدی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی ام
بیژن اسفندیاری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشکده فنی تحصیلات تکمیلی، دانشگاه

چکیده:

هدف از اکتشافات ناحیه ای اولیه در نواحی با رسوبات دانه آواری، بررسی های ژئوشیمیایی رسوبات آبراه های است که روشی قدرتمند و ارزان قیمت جهت تعیین و شناسایی مناطق امید بخش کانی سازی به شمار می رود. به طور کلی معمولاً در این قبیل مطالعات از روش های آماری و ریاضی جهت جداسازی ناهنجاری ها استفاده می شود. در سال های اخیر با ورود و گسترش بکارگیری هندسه فرکتال در علوم مختلف، از این روش در اکتشاف معدن و تعیین شکل و نحوه گسترش کانسار و همچنین در زمین شناسی نیز به طور گسترده ای استفاده روش فرکتال را مطرح می کند و در قالب یک مطالعه موردی داده های « عیار- مساحت » شده است. این مقاله به اختصار تئوری مدل نمونه های رسوبات آبراه های برگه ۱:۵۰۰۰۰ سه چاهون را مورد بررسی قرار میدهد. بدین منظور تعداد ۲۲۳ نمونه ژئوشیمیایی از رسوبات آبراهه ای منطقه مذکور برداشت شده که برای ۸ اکسید و ۱۱ عنصر پس از جایگزینی مقادیر سنسورد، حد آستانه و ناهنجاری ها توسط روش های آمار کلاسیک و عیار- مساحت مشخص شد. همچنین با توجه به کثرت ناهنجاری های تفسیر شده در هر منطقه، مناطق امید بخش معدنی برای این برگه معرفی گردید و پس از تطبیق نواحی امیدبخش با نقشه زمین شناسی منطقه، چنین نتیجه گیری شد که نتایج بدست آمده از روش فرکتالی از اعتبار بیشتری برخوردار است