سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مزا یای مهم استفاده از س یستمهای سبک در سازه ها کاهش عمق تاث یر تنش در خاک است. به این ترتیب عمقی از لایه های خاک که تحت تاث یر فشارهای ناشی از سازه می باشد و می با یست مورد مطالعه قرار گ یرند کاهش می یابد. آزمایش نفوذسنجی دینامیکی برای چنین شرایطی ی ک روش بسیار کارآمد، اقتصادی و در عین حال سر یع جهت انجام مطالعات خاک است . در این مقاله ضمن بیان ویژگیها، مزایا و تواناییهای این آزمایش ، میزان سطح اعتماد به نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به بحث در خصوص روابط همبستگی بین نتایج این آزمایش و مقاومت خاکهای ریزدانه پرداخته می شود . در نهایت امید می رود این مقاله در ایجاد انگیزه استفاده از این روش، در شناسایی محلی ساختگاه ساختمانهای سبک سازی شده موثر باشد.