سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسن رحیمی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز
نصرا… کلانتری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
فاطمه مزارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در آنالیزهای آماری سری های زمانی نمونه های آب، به این نکته باید اشاره کرد که نمونه ای به عنوان نماینده جمعیت آماری انتخاب شود، که دارای مشخصات شیمیائی سفره آبدار ناحیه ای باشد .هر نمونه آب که به صورت تصادفی برداشت می شود تاریخچه هیدروشیمیائی یک خط جریان را در طول زمان نشان می دهد، در صورتیکه با اندیشه صحیح می تواند به عنوان یک نمونه ناحیه ای در نظر گرفته شود . نظر به اهمیت مطالعات زمانی هیدروشیمیائی درکنترل کیفیت منابع آب، انتخاب تعداد و موقعیت این نقاط پایشی در یک ناحیه بسیار حائز اهمیت است . در این تحقیق سعی شده که از تلفیق روش های آماری و گرافیکی برای تعیین این نقاط در دشت های زویرچری و خِران استفاده شود