سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا ناطقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
البرز حاجیان – دانشجوی دکتری خاک و پی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شیب نهایی دیواره های معادن روباز عامل مهمی در کاهش یا افزایش هزینه های سرمایه ای و عملیاتی معادن روباز به شمار می رود بنابراین از این نظر مساله پایداری شیب بسیار مهم است. شیوه های اولیه انتخاب زوایای شیب، عموما بر اساس مشاهدات عملی و قضاوتهای مهندسی و بنابر تجربیات قبلی بوده است. ولی در سالهای اخیر با توجه به پیشرفت روز افزون نرم افزارهای عددی و تحلیلی و کاربردشان در طراحی معادن روباز، استفاده از نرم افزارهای طراحی و نتایج حاصل از تحلیلهای کامپیوتری جزئی لاینفک در طراحی و برآورد پایداری دیواره های سنگی و خاکی می باشد. در این مقاله سعی شده با توجه به موقعیت زمین شناسی و تکتونیکی خاص بلوک ۳ معدن چغارت که آن را به عنوان بحرانی ترین بخش این معدن معرفی کرده تحلیل درستی از زونهای احتمالی شکست و میزان نیروهای برشی نامتعادل کننده با توجه به قابلیتهای جدید نرم افزارهای (SLIDE , (FLAC5) (5 به دو روش تعادل حدی (بیشاب) و روش تفاضل محدود در ۴ مقطع مختلف با توجه به طراحی انجام شده برای محدوده نهایی معدن صورت گیرد و در نهایت پیشبینی از فاکتور ایمنی و زونهای شکست احتمالی بر مبنای این دو روش ارائه گردد.