سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – استادیار گروه مکانیک سنگ، بخش مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا
علی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مسعود رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
منیژه قره چه – استادیار، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

مشخصات فیزیکی و مکانیکی سنگ ها، مهمترین پارامترها در طراحی حفریات و طبقه بندی سنگ ها برای اهداف مهندسی م یباشند. امروزه استفاده از رو شهای غیر مخرب برای برآورد پارامترهای
فیزیکی و مکانیکی سن گها مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. به نظر می رسد سادگی، اقتصادی، سرعت و غیرمخرب بودن آن مهمترین عامل در این گسترش و پیشرفت می باشد. آزمایش چکش
اشمیت و تعیین سرعت امواج اولتراسونیک از عمده ترین این رو شها م یباشند. هدف از این مقاله، بررسی پارامترهای فیزیکی- مکانیکی مار نهای زاگرس و یافتن ارتباط آنها با مقادیر حاصل از چکش اشمیت و سرعت امواج طولی میباشد. بررس یهای انجام شده نشان میدهد که همبستگی زیادی بین روش های غیر مخرب (چکش اشمیت و سرعت امواج طولی) و سایر مشخصات فیزیکی و مکانیکی مار نهای ایران وجود دارد. بنابراین این مشخصات م یتوانند با استفاده از آزمو نهای فوق و استفاده از روابط بدست آمده در این مقاله به راحتی تعیین شوند.