سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خلیل رضایی – دانشجوی دکترای رسوب شناسی – دانشگاه تربیت معلم
سوسن نوروزی – دانشجوی دکترای رسوب شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا صراف زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

به دلیل روند روز افزون صنعتی شدن کشور به تدریج حجم فاضلاب های صنعتی افزایش یافته و پیش بینی می شود که در سال ١٣٨٦ به ١ تا ١/٥ میلیارد متر مکعب برسد با توجه به حجم زیاد و نیز گستردگی آلودگی این فاضلاب ها ،ضرورت کنترل آنها برای حفاظت از محیط زیست و به خصوص منابع آب کشور امر محرزی است . آلودگی آبها به طور اخص دلالت بر تنزل کیفیت می کند و میزان آن توسط اندازه گیری های ،فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی تعیین می شود ، از روش های فیزیکی می توان به پژوهش های الکتریکی اشاره کرد که در مطالعات و تجسسات متعددی مورد استعمال قرار می گیرد در اینجا کاربرد آن صرفا به منظور پی بردن به آبگذرهای زیر سطحی احتمالی در بین فاصله مخزن پساب مجتمع فولاد مبارکه تا چاهها و زمین های کشاورزی مناطق مجاور و آلوده کردن آنها و تاثیر بر کیفیت آبها می باشد . در این تحقیق با استفاده از روش های ژئو الکتریکی سونداژ قائم الکتریکی با متد Schlumberger و با توجه به وضعیت توپوگرافی ،زمین
شناسی و مساحت زمین و چاههای موجود ، محل سونداژهای الکتریکی مشخص شده وبرداشتهای صحرائی انجام پذیرفت . ،پردازش داده ها با نرم افزارهای Zohdi و IPI بوده که در نهایت منجر به تهیه مقاطع ژئو الکتریک و مقاطع زمین شناسی گردید که بر اساس آنها می توان این آبگذرها را ردیابی نمود . همچنین با استفاده ازداده های آبهای زیرزمینی منطقه و محاسبه هدایت الکتریکی تغییر کیفیت آب در مقایسه با مناطق دوردست بررسی شد .