سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدامیر نیکجو – مدرس موسسه آموزش عالی ایوانکی
مسعود مصدق خواه – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

منافع ناشی از س یستمهای اطلاعات ی یکپارچه همچون ERP بدون وجود زیر ساخت های مناسب و پیاده سـاز ی موفـق، ناچیز است . برای پ یاده ساز ی موفق س یستم ERP به عنوان یکی از مهمتر ین ابزارها ی مد یریتی و کاراتر ین س یـ ستمهای اطلاعاتی، اول ین گام انتخاب صح یح آن بر اساس یکسری مع یار ها ی کم ی و ک یفی مختلف است . تئوری تـصم یم گ یـ ری چند معیاره روش مناسب ی برا ی حل مسائل ی است که عوامل و شاخص ها ی زیاد و بعـض اً متـضاد ی در آنهـا دخ یـ ل مـ ی باشند . به هم ین منظور قصد دار یم برا ی کمک به مد یرانی که درصدد خر ید و پ یاده ساز ی ا ین س یستم اند، مع یـ ار هـا ی انتخاب ERP و فروشندگان برترآن را بطور کامل تعر یف کن یم . در ا ین تحق یق سع ی شده است تا با استفاده از تکن یکهای تصمیم گ یری و تلف یق آن ب ا برنامه ر یزی آرما ن ی، ERP مناسب ی برا ی یکی از شرکت هـا ی اقمـار ی سـازمان مـد یریت پروژه های نیروگاهی ا یران ( مپنا )- شرکت توگا – که تنها تول ید کننده تورب ین ها ی گاز ی درایران است انتخاب کنیم و مدلی برای فرآیند انتخاب ارائه نمائیم