سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عزیز عظیمی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی ت
بیژن فرهانیه – استاد ، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات استاندارد و انرژی
سیامک کاظم زاده حنانی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی تبدیل

چکیده:

نتایج یک کد کامپیوتری نوشته شده جهت مسائل هدایت حرارتی معکوس گذرا، در یک دامنه دو بعدی با بکارگیری قابلیت های روش چند بلوکی ارائه شده است. از یک روش جبری ساده جهت تولید شبکه نقاط در هر بلوک استفاده شده که بلوک های مجاور با مرز انطباقی با یکدیگر تبادل اطلاعات انجام میدهد. از روش انالیز معکوس به همراه الگوریتم تخمین پارامتر فراگیر به منظور تخمین دو چشمه حرارتی مجهول وابسته به زمان استفاده شده است. جهت حل مساله و هموارسازی پاسخ در تخمین پارامتر از تکنیک های تکرار لونبرگ – مارکوارت و گرایان مزدوج الحاقی استفاده شده است. مساله مستقیم هدایت حرارتی خطی گذرات و دیگرمعادلات دیفرانسیل جزیی مساله معکوس در یک سیستم مختصات کارتزین با استفاده از روش عددی اجزا محدود به همراه قابلیت های روش پیشرو حل شده اند. میدان درجه حرارت حاصل از حل عددی با / بدون خطای نرمال آن ، بعنوان داده تجرب مورد نیاز در الگوریتم آنالیز معکوس استفاده شده است. در این تحقیق تخمین همزمان مقادیر قدرت دوچشمه حرارتی نقطه ای وابسته به زمان در دو هندسه دو بعدی، یکی متشکل از دو صفحه مستطیلی متصل به هم یکسان و دیگری متشکل از دو صفحه مستطیلی به هم با ارتفاع های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته و با مقادیر واقعی شان مقایسهشده اند.