سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسن قاسمی اسکوئی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
محمدحسین صبحیه – استادیار و مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژ

چکیده:

در طرح های صنعتی نظیر صنایع نفت، نیروگاه ها و طرح های زیر بنایی که به صورتی بارز از تحولات تکنولوژیکی تأثیر می پذیرند، استفاده از روشها و ساختارهای نوین مدیریت پروژه امری اجتناب ناپذیر است . در روش » کلید در دست ) Turnkey ) « علی رغم ایجاد برخی محدودیتها برای کارفرما ، با قراردادن کلیة فعالیتهای پروژه اعم از طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساخت و نصب و راه اندازی به عهدة پیمانکار، کارفرما از قید مسؤولیتهای سنگین مدیریت و اجرای این پروژه ها که ً اکثرا به علت تخصصی بودن کار و پیچیدگی تکنولوژیکی از عهدة او خارج است، آزاد می شود . به علاوه با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین مراحل طراحی و ساخت، امکان شروع کارهای اجرایی قبل از اتمام کامل کارهای طراحی را فراهم می آورد و در نتیجه، کاهش زمان اجرای پروژه به حداقل ممکن را امکان پذیر می سازد . یافته های یک پژوهش کیفی در مورد یکی از طرح های صنعت نفت، نشان می دهد که پیمانکاران ایرانی برای موفقیت در انجام پروژه های » کلید در دست « بایستی سطح دانش تخصصی خویش را ارتقاء بخشند و با استفاده از پروژه های قبلی و با تلفیق بهینة دانش مهندسی با تکنیکهای اجرایی بتوانند آمادگی لازم را جهت رقابت در مناقصه ها
و نیل به اهداف پروژه های » کلید در دست « به دست آورند .