مقاله کاربرد روش کمومتري OSC-PLS جهت اندازه گيري همزمان مقادير ناچيز نيکل و گاليم در خاک گياهان دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) و رازک (Humulus lupulus) با استفاده از اسپکتروفوتومتري UV-Vis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش کمومتري OSC-PLS جهت اندازه گيري همزمان مقادير ناچيز نيکل و گاليم در خاک گياهان دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) و رازک (Humulus lupulus) با استفاده از اسپکتروفوتومتري UV-Vis
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمومتري
مقاله نيکل
مقاله گاليم
مقاله اندازه گيري همزمان
مقاله خاک گياهان دارويي سرخارگل
مقاله رازک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي گل سفيدي مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان دارويي سرخارگل (Echinacea purpurea) و رازک (Humulus lupulus) از محصولات استراتژيک منطقه استان گلستان بوده و در صنايع دارويي و فراورده هاي غذايي کشور نقش بسزايي دارند. وجود عناصر فلزي سنگين از جمله نيکل و گاليم تا حد کنترل شده در خاک اين گياهان مورد پذيرش است و در صورت افزايش و تجمع با تغييرات متابوليتي منجر به مسموميت آنها و عدم بکارگيري مفيد در صنايع مي شود. يکي از روش هاي کمومتريکس با نام اصلاح پاسخ متعامد – حداقل مجموع مربعات (OSC-PLS) که ابزار کاربردي قدرتمند آماري چند متغيره است، براي تعيين همزمان مخلوط گاليم و نيکل بکار گرفته شد. يک اپتود (الکترود نوري) انتخاب کننده يوني انتخابي (ISBO) براي سنجش يونهاي Ga3+ و  Ni2+بر اساس پلي ونيل کلرايد شامل کريپتوفيکس و بنزو -۱۵ کراون ۵- به عنوان يونوفور و ۱- (۲-پريديل آزو)-۲- نفتول (PAN) به عنوان کرومويونوفور آماده شد. اين روش بر اساس تشکيل کمپلکسPAN  با گاليم و نيکل استوار است. غشاء ISBO گزينش پذيري زيادي را براي يونهايGa3+  و Ni2+ نشان داد، اما طيف جذبي اين دو به شدت با هم تداخل داشتند. بنابر اين تجزيه ترکيبات اين دو در يک مخلوط محيطي دشوار است. در اين مطالعه مدل کاليبراسيون در طيف جذبي در محدوده ۴۰۰ تا ۶۵۰ نانومتر براي ۲۵ مخلوط مختلف گاليم و نيکل در نظر گرفته شد و مجموعه اي از محلولهاي ترکيبي حاوي غلظت هاي مختلفي از گاليم و نيکل جهت بررسي توانايي پيش بيني مدل OSC-PLS مورد استفاده قرار گرفت. مقدارRMSEP  براي گاليم و نيکل به ترتيب ۰٫۳۵۸۷ و ۰٫۸۴۹۶ بدست آمد. مقدار اين دو عنصر در ۲ نمونه حقيقي از خاک گياهي ۰٫۰۸ و ppm 3.1 محاسبه شد.