سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بختیار خدری تاژان – (کارشناس ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردست
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت آب و آبخیزداری کشور
سیدحمیدرضا صادقی – استادیار و مدیرگروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تر

چکیده:

برآورد وضعیت فرسایش و رسوب خاک از ضروتهای اساسی در مدیریت حوزه های آبخیز جهت توسعه پایدار به شمار می رود. مدلهای متعددی برای بررسی و پیش بینی میزان فرسایش و رسوب خاک تعریف و مورد استفاده واقع شده است. در تحقیق حاضر برای تعیین وضعیت فرسایش و رسوب حوزه آبخیز شهرستانک کرج که یکی از حوزه های تاثیر گذار در تولید رسوب ورودی به دریاچه سد کرج می باشد از دو روش کیفی و کمیMPSIAC) استفاده شده است. این حوزه با مساحت ۱۴۴۰۰ هکتار بر اساس واحدهای هیدرولوژیک به ۱۴ زیر حوزه تقسیم شد و سپس برای هر زیر حوزه طبقات فرسایشی و پارامترهای مورد نظر در روشMPSIAC با پیمایشهای صحرایی و دخیل کردن نظرات کارشناسی تعیین گردید