سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز جولای – استادیار گروه مهندسی صنایع – دانشکده فنی دانشگاه تهران
مصطفی جهانگشای رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشکده فنی دانشگاه تهران
اصغر وظیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مساله بالانس خط تولید، جزو مسایلی بوده است که طی دهه های اخیر مطالعات گسترده ای روی آن صورت گرفته است . بیشتر این مطالعات بر روی مدلهای ۳ SALBP می باشد . ساده ترین نوع بالانس خط، تخصیص یک سری از فعالیتهای کاری به ایستگاههای متوالی است .
هدف بالانس خط، دست یافتن به بالاترین کارایی است . ولی کارایی یک خط تولید مربوط به سختی و پیچیدگیمساله بالانس خط و همچنین مقادیر جوابهای مربوط به بالانس خط می باشد . در این تحقیق، شاخصهایی برای جوابهای بالانس خط معرفی خواهند شد و سپس با استفاده از این شاخصها یک مدل خط تولید با استفاده از روش ۴ COMSOAL حل شده و جوابهایی با ترکیبی مختلف از ایستگاههای کار و سیکل زمانی برای ارزیابی کاراترین مدل بالانس خط انتخاب می شوند . شاخصهای استاندارد در رابطه با بالانس خط تولید، می تواند مدیریت را یاری رساند . هدف از این تحقیق، تعیین بهترین جواب برای تعیین کاراترین تعداد ایستگاههای کار و سیکل زمانی مناسب می باشد . همچنین روشهای ۵ DEA برای ارزیابی جوابهای بدست آمده از روش COMSOAL مورد استفاده قرار خواهد گرفت .