سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد امین سمیع – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مختار جلالی جواران – گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

چندشکلی جمعیتهای سفید بالک پنبه Hom: Alerodidae(Genn.) B.tabaci به عنوان یک آفت مهم محصولات زراعی، گلخانه و گیاهان زینتی، که از روی خیار، بادمجان، کدو و پنبه از منطقه ورامین جمع آوری شده بود در سال ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور برگهای خیار، بادمجان و کدو و پنبه آلوده به پوره ها و شفیره های این آفت از منطقه ورامین جمع آوریشدند. پوره ها و شفیره ها در اتاق رشد تحت شرایط دمایی۲ ± ۲۴ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۳ ± ۵۵درصد و دوره موری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی روی پنبه رقم ورامین ۷۶ پرورش داده شدند. حشرات کامل هر یک از جمعیتهای جمع آوری شده پس از ظهور در داخل قفس هایی به ابعاد ۴۰ × ۵۰و ارتفاع ۷۰ سانتیمتر بر روی گلدانهای حاوی بوته پنبه که از قبل کاشته شده و به مرحله گل دهی رسیده بودند رها شدند. حشرات کامل هر یکم از جمعیتهای گردآوری شده پس از خارج شدن از پوسته شفیرگی به وسیله اسپیراتور گردآوری شدند و داخل میکروتیوپ در تانک محتوی ازت مایع تا زمان انجام آزمایش های مولکولی نگهداری شدند. به منظور بررسی الگوهای باندی جمعیتهای سفید بالک پنبه گردآوری شده از روی این ۴ میزبان در ایران از تکنیک رپید با ۵ آغازگر (ده نوکلئوتیدی) استفاده شد. تمام آغازگرها توانستند DNA حشرات مورد بررسی را تکثیر و تولید نوارهای مشخص نمایند. تعداد ۷۱ نوار به عنوان نشانگر انتخاب شدند که وزن مولکولی آنها بین ۲۰۰ – ۳۰۰۰ جفت باز بود. دندروگرام بر اساس ضریب تشابه نی و فاصله اقلیدسی، به روش UPGMA رشم شد. نتایج نشان داد که جمعیتهای گردآوری شده از روی خیار، بادمجان و کدو در یک گروه قرار گرفتند. نتیجه گیری شد که با استفاده از تکنیک رپید – پی سی آر می توان با سرعت و با دقت بسیار بالا بیوتیپ های جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران را شناسایی و معرفی کرد. با کمک این تکنیک می توانیم بیوتیپ یک سفیدبالک را در مرحله تخم، شفیره و حتی زمانی که قطعه ای از بدن حشره را در اختیار داریم تعیین کنیم؛ این درصورتی است که در روش مورفولوژیکی وجو.د شفیره و ویژگی های کلیدی آن نیاز است.