سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نصرت اله یوسفی – دانشجوی دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سهراب حجام – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
پرویز ایران نژاد – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
پری سیما کتیرای بروجردی – دانشجوی دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

افزایش یا کاهش بارندگی نسبت به شرایط نرمال که اولی موجب افزایش خطر بروز سیل و دومی باعث خشکسالی می شود، پیامدهای اقتصادی -اجتماعی متفاوتی را بدنبال دارد. آگاهی از توزیع احتمال بارندگی ها زمینه مناسبی برای برنامه ریزی منابع آب فراهم می آورد. این آگاهی از جمله به کمک روشهای دینامیکی و آماری میسر خواهد شد. در این مقاله به کمک زنجیره مارکف و توزیع نرمال، احتمال حالتهای" خیلی خشک، خشک، نیمه خشک، متوسط، نیمه مرطوب، مرطوب، خیلی مرطوب" براساس بارش های سالانه و فصول مختلف در قزوین محاسبه و نتایج کار بست این دو روش آماری با هم مقایسه شده است. نتایج برازش داده های بارش بر زنجیره مارکف حاکی از آن است که احتمالات حاصله برای مجموع حالت های خشکسالی و مجموع حالت های ترسالی بر مبنای بارش سالانه و فصلی با هم قابل مقایسه اند. آزمون χ۲ حکم بر برتری زنجیره مارکف بر توزیع نرمال دارد.