سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید رضا پور قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی
مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی خطرات زمین لغزش در حوزه آبخیز هراز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی است. نقاط لغزشی منطقه مورد مطالعه با استفاده از تفسیر عکس های هوایی و بازدید میدانی مشخص و نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و کاربری اراضی تهیه گردید. عوامل موثر بر خطر وقوع زمین لغزشی از قبیل: شیب، جهت، ارتفاع، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل و بارش مشخص گردید. ارتباط بین هر یک از عوامل و زمین لغزش ها با استفاده از مدل نسبت فراوانی به عنوان یکی از مدل های احتمالی تعیین گردید. نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش با استفاده از مدل نسبت به فراوانی تهیه شد. نتایج نشان داد که ۴۷/۱۳% منطقه مطالعاتی در کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است. نقشه خطر زمین لغزش تهیه شده می تواند به منظور کاهش خطرات مرتبط با زمین لغزش و آمایش سزمین مورد استفاده قرار گیرد.