سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا کریم زاده – رئیس اداره پروژه های توپوگرافی، اداره کل GIS سازمان نقشه برداری کشور
افسانه بردبار – کارشناس مسؤل اداره پروژه های توپوگرافی، اداره کل GIS سازمان نقشه برداری

چکیده:

برنامه ریزی شهری نیازمند انجام مطالعات و تحقیقات گسترده پیرامون عناصر و اجزای متعدد و متنوع شهری است که از آن جمله می توان به موضوع فضای سبز ( بویژه بوستان های شهری ) اشاره کرد .
توفیق این مطالعات و تحقیقات مستلزم بکارگیری ابزار توانمندی است که برنامه ریزان و مدیران شهری بـه کمـک آن بتوانند تصمیمات مؤثر و کارآمدی را در حوزة مورد مطالعه خود اخذ نمایند .
سامانه های اطلاعات مکانی (GIS) با برخورداری از توابع تحلیلی مختلف امکان تلفیق داده های مکانی و غیر مکـانی و همچنین مدیریت و تحلیل توأمان آنها را فراهم نموده و به عنوان سامانه های پشتیبان تصمیم سازی یا برنامه ریزیمورد استفاده واقع می گردند .
مطالعه موردی در تحقیق حاضر مربوط به برنامه ریزی فضای سبز شهر قدس استان تهران است . ایـن شـهر در زمینـه فضای سبز ( بویژه بوستان های شهری ) نسبت به استانداردهای موجود، با نارسائی ها و کمبودهای جدی مواجه است . در این تحقیق با استفاده از سامانه اطلاعا ت مکانی، وضعیت توزیع و پراکنش بوسـتانها و سـرانه مربوطـه در محـلات مختلف شهر مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکان های مناسب برای احداث فـضاهای جدیـد و جبـران کمبودهـای موجود تعیین گردیده اند .
لازم به ذکر است که در این تحقیق، داده های مکانی پایه در محیط نرم افـزاری MicroStation ویـرایش و پـردازش ArcGIS شده و سپس جهت انجام تحلیل های مکانی و همچنین نمایش نتایج تحلیل هـای انجـام شـده، بـه محـیط انتقال یافته اند.