سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر اسماعیلی کلالق – کارشناس ارشد راه و ترابری از مهندسین مشاور ایمن تقاطع

چکیده:

آسفالت متخلخل از سنگدانه های درشت دانه با دانه بندی باز ساخته می شود. این آسفالت، بعلت بافت متخلخل و پر حفره، آب ناشی از بارندگی را ، بسرعت زهکش می کند. این مساله باعث افزایش اصطکاک و ایمنی جاده در شرایط بارندگی می شود. این آسفالت بعلت نوع دانه بندی، از پایداری کمتری برخوردار است. از طرفی بعلت استفاده زیاد این نوع آسفالت در مناطق با بارندگی زیاد، در این نوع آسفالت خرابی دانه دانه شدن سریعتر بوجود می آید ونیاز به تعمیر و نگهداری در فواصل زمانی کوتاه می باشد. برای رفع این مشکل باید از موادافزودنی و یا از سنگدانه های مقاوم، که باقیر چسبندگی مناسبی برقرار می کنند، استفاده کرد. سرباره کلوخه ای کوره بلند یک نوع محصول فرعی است که از سرد شدن مواد مذاب کوره بلند در هوا بدست می آید. این سنگدانه به صورت دپوهای عظیمی در زمینهای اطراف کارخانه های ذوب آهن انباشته می شود و قسمت اعظمی از زمین های مجاوری کارخانه را اشغال می کند . لذا استفاده مجدد از آنها از جایگاه خاصی برخوردار است. با توجه به خصوصیات فیزیکی وشیمیایی سرباره کلوخه ای کوره بلند، از آن می توان بعنوان سنگدانه مصنوعی در مخلوطهای آسفالتی استفاده کرد. این سنگدانه بعلت مقاومت بالا و چسبندگیمناسب با قیر، در مخلوطهای آسفالت متخلخل می توان از آن استفاده کرد. پژوهش حاضر برای ارزیابی مخلوطهای آسفالت متخلخل حاوی سرباره کلوخه ای کوره بلند و مقایسه آنها با مخلوطهای آسفالت متخلخل معمولی، در آزمایشگاه تکنولوژی آسفالت دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف به مورد اجرا گذاشته شد. نتایج آزمایشها نشان داد که مخلوطهای آسفالت متخلخل حاوی سرباره کلوخه ای کوره بلند از پایداری و مقاومت اصطکاکی بالایی برخوردار هستند. نتایج آزمایش جوش تگزاس نشان داد که مخلوطهای آسفالت متخلخل حاوی سرباره کلوخه ای کوره بلند در مقابل پدیده عریان شدگی مقاوم می باشند.