سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ارسطو عباسیان – عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف علف کش U46، بر مهار علف های هرز توق، فرفیون و گاوپنبه، آزمایشی در تابستان ۱۳۸۵ و در مزرعه مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار اجرا شد . فاکتور ها عبارت بودند از سه گونه مختلف علف هرز (توق، فرفیون و گاوپنبه) و کاربرد غلظت های مختلف ماده مؤثر علف کش یو ۴۶ کمبی فلوئید در شش سطح (شاهد یا عدم کاربرد علف کش، ۰/۵، ۱، ۲، ۳ و ۴ لیتر ماده مؤثر در هکتار ). در این مطالعه حساسترین علف هرز در مقابل علف کش گاوپنبه بود . سطوح مختلف علف کش بر جمعیت علف های هرز تاثیر گذاشت. بیشترین تاثیر بر مهار جمعیت علف های هرز، مصرف چهار لیتر ماده مؤثر علف کش در هکتار بوده است . میانگین کنترل علف های هرز در سطوح ۰/۵، ۱، ۲، ۳ و ۴ لیتر ماده مؤثر علف کش در هکتار به ترتیب: ۲۱، ۴۰، ۵۸، ۶۶ و ۷۹ درصد بوده است . این اختلافات از لحاظ آماری معنی دار شد (۰/۰۱>p) . اثر متقابل علف کش و گونه علف هرز بر مهار جمعیت علف های هرز معنی دار شد. بیشترین میزان کنترل جمعیت علف های هرز مربوط به کاربرد ۴ لیتر ماده مؤثر علف کش در هکتار بر علف هرز گاوپنبه و کمترین تاثیر مربوط به بکار گیری ۰/۵ لیتر علف کش یو ۴۶ کمبی فلوئید بر جمعیت فرفیون بود.