سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود نجابت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان فارس
عبدالعلی ولی – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

اولین و مهمترین نیازبشر دربهره برداری بهینه ازهرچیز داشتن شناخت کافی و دقیق ازآن پدیده است شناخت زمین و توانمندیهای عرصه موردنظر نخستین گام طرح های عمرانی می باشد آبخوانداری گسترش سیلاب درقسمت سازه های ابی نیاز به سنگهایی با کیفیت مطلوب جهت احداث کف بند دررودخانه اصلی و ساخت دروازه درنهرهای گسترشی دارد معمولا سنگهای اهکی که دارای مقاومت بیشتری نسبت به فرسایش هستند برای این منظور انتخاب میگردد دراین پژوهش داده های رقومی TM برداشت شده توسط landsat-4 مربوط به منطقه گربایگان فسا دراستان فارس به رایانه وارد گردید سپس بااستفاده ازنقشه توپوگرافی ۱/۵۰۰۰۰ نقاط تعلیمی انتخاب و برروی تصاویر ماهواره ای تصحیح هندسی به انجام رسید باترکیب باندهای ۱و۴و۷ تصاویر ماهواره ای دررایانه و باروش طبقه بندی نظارت شده supervised classification و طریقه دسته ای box classification گروه بندی سازندها صورت پذیرفت تعیین محل و محدوده دقیق منابع قرضه روی نقشه ۱/۵۰۰۰۰ منطقه و براورد اولیه موجودی منابع و فاصله ازمحل اجرای طرح ازدستاوردهای این پژوهش می باشد