سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا کابلی کفشگیری – کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی، کارشناس سازمان آب منطقه ای گلستان
هادی طهماسبی نژاد – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

منطقه مطالعاتی ساری با موقعیت جغرافیایی ¢۵۶ °۵۲ تا ¢۲۴ °۵۳ طول شرقی و ¢۲۱ °۳۶ تا¢۵۲°۳۶ عرض شمالی در استان مازندران واقع شده و قسمتی از حوضه آبریز رودخانه های تجن و نکارود میباشد.. متوسط سالانه دمای دشت ساری ۱۶/۴ درجه سانتیگراد و متوسط درازمدت بارندگی آن ٧١٨ میلیمتر در سال میباشد. قسمت اعظم آبخوان آبرفتی دشت ساری درنهشته های خزر جدید واقع شده است. ضخامت آن ٢٥ تا ٥٠ متر مشتمل بر رسوبات سخت نشده رس، ماسه و سیلت به رنگ خاکستری متمایل به آبی میباشد که بر روی نهشته های خزرین قرار گرفته است. بیشترین ضخامت آبرفت حاوی آب شیرین در مناطق جنوبی و مخروط افکنه های رود نکا و تجن وجود دارد. بتدریج در مناطق مرکزی و شمالی دشت ضخامت آبرفت حاوی آب شیرین کاهش مییابد. جهت کلی جریان آب زیرزمینی از جنوب به سمت شمال میباشد. در این مطالعه مولفه های بیلان آبخوان آبرفتی در طی سال ۷۰-۷۸ محاسبه گردید. برای برآورد برخی پارامترهای بیلان مانند تبخیر از پهنه های آزاد آب، محاسبه سطوح تبخیر از آبخوان و بهنگام سازی سطح زیر کشت محصول زراعی از تصاویر ماهوارهای استفاده شده است. داده های ماهوارهای بدلیل فراهم نمودن دید یکپارچه، امکان مطالعه تغییرات مکانی پارامترهای مورد سنجش را فراهم میسازد. در این تحقیق از دادههای رقومی TM ماهواره لندست و روش پردازش تصویر جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز در بیلان منابع آب منطقه مطالعاتی دشت ساری استفاده شده است. لایه های اطلاعاتی استخراج شده، شامل وسعت و موقعیت پهنه های آبی ( آببندانها و حوضچههای پرورش ماهی )، شالیزارها، مناطق مسکونی و راههای ارتباطی میباشد که جهت تعیین تاثیر هر یک از عوامل فوق در میزان تبخیر آبسطحی و آب زیرزمینی دشت ساری با استفاده از GIS تلفیق و تجزیه و تحلیل شده است.