سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حریری – گروه پردازش تصویرپژوهشکده پردازش هوشمند علائمRCISP
شهریار برادران شکوهی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دانش اولیه برای ایجاد یک سیستم را معمو ً لا ا طلاعات ومعرفت افراد خبره وبا تج ربه تشکیل می دهد .به طورکلی منابع دانش عبارتند ازفرد خبره واطلاعات علمی و منطقی دقیق حوزهمورد بررسی .برای اینکه اطلاعات فردخبره رابه نحوی فرموله کرده ودر سیستم خودبکاربریم،منطق فازی رااستفاده می نماییم؛ منتهی برای کلاسه بندی و تشخیص، شبکهعصبی بسیارپرکاربردوکارساز است.لذاباادغام این دوسیستمهای عصبی _فازی متولد میشوند .این مقاله به معرفی سیستمهای عصبی _فازی Fuzzy_Neural_Network:FNN نحوهآموزش والگوریتم یادگیری دراین سیستمها وذکر برخی کاربردهای آنهادر سیستمهای خبره به منظور تشخیص الگو می پردازد .بصورت کاربردی یکی از سیستمهای تشخیص بسیار مهم که دانش فردخبره بسیار درآن دخالت دارد،تشخیص اثر انگشت است که دراین تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد