سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال عباسی پلنگی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز
فضل الله هاشمی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
بابک مومنی – کارشناس مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور – مطالعات مرکز – د

چکیده:

تبخیر و تعرق گیاه یکی از اجزای اصلی چرخههیدرولوژیکی بوده و تخمین دقیق آن اهمیت بسیار زیادی در طراحی سیستمهای آبیاری، طراحی و مدیریت شبکه های آبیاری، برنامه ریزیهای منابع آبو مدییت مصرف آب در مزرعه دارد. به دلیل تاثیر متقابل پارامترهای هواشناسیدرمحاسبه تبخیرو تعرق،تخمین دقیق آن کاری پیچیده و دارای روابط غیر خطی می باشد.درچند دهه اخیر سیستم های هوش مصنوعی کاربردهای بسیاری در مسائل مختلف مهندسی آب که رابطه و الگویمشخصی بین عوامل موثر بر وقوع یک پدیده وجود ندارد، پیدا کرده است. بدین منظور از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج فاز – عصبی تطبیقی (ANFIS) به منظورتخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در منطقه اهواز طی سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ استفاده گردی. مقدار تبخیر و تعرقگیاه مرجع نیز از روش لایسیمتر که دقیق ترین روش محسوب می شود استفاده شد. برای تعیین دقت مدلها ازپارامترهای MAE, RMSE, R2 استفاده گردید. نتایج اینتحقیق نشان می دهد که هر دو سیستم هوش مصنوعی ANFIS , ANN قابلیت بالایی در پیش بینی مقدار ET0دارند ولی می توان بیان کرد که شبکه عصبی مصنوعی با R2=0.9812، RMSE=0.28 mm/day و MAE=0.53 توانایی بهتری برای انجام این کار دارد.