سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناهید کاوه زاده – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان
ذبیح ا… اسکندری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان

چکیده:

تهیه نقشه فرسایش خاک در حوضه های آبخیز کمک اساسی را در چهت حفظ حاصلخیزی خاکو پوشش گیاهی دارد. در این مطالعه و بررسی با استفاده از قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه فرسایش خاک تهیه گردید. پس از رقومی کردن نقشه توپوگرافی توسط نرم افزار ILwis نقشه شیب حوضه تهیه شده که ایننقشه به همراه نقشه زمین شناسی،مناطق حساس به فرسایش، مناطق سنگریزه دار سطحی و پوشش گیاهی مناطق مقاوم به فرسایش مشخص شد. سپس با تلفیق دو نقشه شیب و زمین شناسی نقشه مناطق حساس به فرسایش و از تلفیق دو نقشه سطوح سنگریزه دار و پوشش گیاهی، نقشه مناطق مقاوم به فرسایش حاصل گردید. که در ادامه تلفیق این دونقشه، نقشه فرسایش بدست آمد و مناطق در ۵ کلاس طبقه بندی شد. برای اطمینان از صحت روش به کار گرفته شده نقشه بدست امده با وضعیت فعلی فرسایش فعلی مقایسه گردید و در نهایت این نقشه با فرسایش موجود در منطقه مطابقت گردید.