سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دکترای اقلیم شناسی، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فرینوش کیارسی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی – هیدرولوژی

چکیده:

میان یابی، تعمیم داده های نقطه ای به داده های پهنه ای و ترکیب نقشه ها سه نمونه از کاربردهای مهم GIS است. در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از توانایی GIS در میان یابی و تعمیم داده های نقطه ای به داده های پهنه ای، تخمین توان فرسایندگی باران( با روش فورنیه) را به واقعیت نزدیک تر نمود. در روش فورنیه با استفاده از دو پارامتر اقلیمی (متوسط بارش سالانه و میانگین بارندگی پر باران ترین ماه سال) و دو پارامتر فیزیولوژیکی (ارتفاع و شیب منطقه)، توان فرسایندگی باران محاسبه می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین دو روش محاسبه توان فرسایندگی باران حدود ۳/۴ تن در کیلومتر مربع در سال براورد گردید اما با استفاده از توانایی های GIS این میزان حدود ۴/۵ تن در کیلومتر مربع در سال برآورد گردید.