سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی ناظری – دانشجو کارشناسی رشته زمین شناسی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
ابراهیم کهنسال – دانشجو کارشناسی رشته زمین شناسی – عضو نظام مهندسی مازندران
عیسی متاجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس
محمد رحمانی – کارشناسی ارشد رشته GIS و سنجش از دور – مدرس گروه شهرسازی دانشگاه مازندران

چکیده:

منطقه حوضه ۳۰ رامسر با مساحت حدود ۱۵۰۰۰ هکتار اراضی جنگلی برای بررسی کاربرد GIS در جنگلداری موردمطالعه قرار گرفته است. شیوه جمع آوری داده ها غالبا به روش برداشت قطعات نمونه در عملیات صحرایی بوده که در طرح های تفضیلیجنگلداری و مطالعات دوره ای جنگلهای شمال کشور انجام گرفته است، دراین مطالعه مجموعا ۲۵۰۰ قطعه نمونه مربوط به طرح های جنگلداری و ۱۳۱ قطعه نمونه در مطالعات دوره ای و ۲۷ قطعه نمونه ثابت جهت برآورد رویش و بررسی روند تغییرات جنگل در آینده مورد استفاده قرار گرفته است و مجموعا اطلاعات کسب شده در لایه های مختلفی به شرح زیر طبقه بندی شده است:
۱- لایه های مقدماتی
۲- لایه های اطلاعاتی (شامل : لایه های مربوط به عرصه، پوشش گیاهی ، کمیت و کیفیت درختان و تراکم دام و جمعیت)
۳- لایه های تلفیقی
۴- لایه های عملیاتی (اجرایی)
۵- ساخت مدل جنگل
باایجاد لایه های فوق، ضمن ایجاد پایگاه اطلاعاتی قوی، بستری مناسب برای تامین نیازهای مدیریت جنگل مهیا شده است، که مجموعه فوق نقش یک سامانه پشتیبانی – تصمیم گیری را ایفا مینماید.