سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نادر جلالی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

شناخت صحیح از حوزه ابخیز و اطلاع از وضعیت موجود و پتانسیل رسوب دهی آن نیازمند مطالعاتی هستند که به پهنه بندی خطر زمین لغزش به عنوان پدیده فرسایش توده ای می انجامد که ضمن استفاده های فراوان در امر برنامه ریزی و حفاظت از منابع طبیعی در برنامه ریزی های شهری توسعه روستایی و اقتصادیکاربرد دارد. جهت انجام پهنه بندی خطر زمین لغزش دو امر مهم دانش زمین و تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با درک صحیح ا زشرایط محیطی ساختاری و بکارگیری روشهای متداول و سازگار با شرایط اقلیمی با هم امیخته م یشوند و دراین مقاله سعی شده است روشهای متداول این امر معرفی شوند و روشی که جهت پهنه بندی خطر زمین لغزشهای متاثر از ساختار زمین شناسی و لایه بندی می باشند بطور مفصل توضیح دادشود. بطور کلی شناخت صحیح و کافی از شرایط وقوع هر پدیده و بخصوص زمین لغز ش می تواند به استخراج قانونمندیهای حاکم بر وقوع آن پدیده بیانجامد که با تعمیم این قانونمندیها به مناطق مشابه می توان محلهایی را که بالقوه در معرض خطر حرکت و فرسایش توده ای هستند را شناخت و آنها را به نقشه دراورد.