سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی سرابچی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
مهدی نادری – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
محمدحسن صالحی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

با توجه به اینکه ارزیابی فرسایش خاک عملی وقـت گیـر و هزینـه بـر است لذا، دانشمندان زیادی کوشیده اند تا با شبیه سازی، مـدل هـایی را برای محاسبه و تخمین میزان فرسایش پذیری بوجـود آورنـد . معادلـه ارائه شده توسط ویشمایر و اسمیت (۱۹۶۵) یکـی از بهتـرین مـدل هـا برای تخمین فرسایش خاک است . در این مدل، از فـاکتور هـای مهـم تاثیرگذار روی فرسایش، ضریب فرسایش پذیری خاک می باشـد (۳ و ۱ ) که نشانگر استعداد خاک برای فرسایش و تولید روان آب سطحی است . این محققین در مطالعات خود، توانستند همبستگی خوبی را بین فاکتور فرسایش پذیری خاک و پنج عامل فیزیکی یعنـی درصـد سـیلت، شـن خیلی ریز، ماده آلی، ساختمان و نفوذپذیری خاک بدست آورند (۳)
در سا ل های اخیر پیشرفت های سریع در فن آوری GIS ، سبب کـاربرد این فن آوری بجای برخی از روش های سنتی در مطالعات منابع زمینی شده است (۵ و۴) در مطالعات خاکشنا سی از جمله مطالعات فرسـایش خاک از GIS در تهیه و رقومی نمودن نقشـه هـای پایـه نظیـر نقشـه توپوگرافی، شیب، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، زمین شناسـی و نیـز محاسبات مختلف و پهنه بندی فرسایش استفاده می گـردد (۷ و ۵ و ۲) هــدف از ایــن مطالعــه بررســی کــارایی فــن آوری GIS و داده هــای ماهواره ای برای پهنه بندی میزان فرسایش پذیری خـاک و مقایسـه آن با نقشه تفصیلی خاک در منطقه است .