سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدهادی کریمی – دانشگاه ازاداسلامی واحدبوشهر گروه برق
بهاره خجسته پور – شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی
محمدحسین شریف جعفری – شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی

چکیده:
باتوجه به اهمیت نقش انرژی برق درهنگام مقابله با بحران و لزوم امادگی جهت احیای شبکه و تامین شرایط امنیتی و کاهش اسیب پذیری تاسیسات برق ضرورت تقویت پدافند غیرعامل یادفاع دربرابر تهاجم بدون استفاده ازسلاح بیش ازپیش حساس میشود بایکپارچه شدن بانک اطلاعات کلیه زیرساختهای مهم کشور میتوان نسبت به م دیریت زمان و کاهش بحران اقدامات موثری انجام داد مدیریت بحران درصدد است با برنامه ریزی مناسب جامعه را برای پیشگیری امادگی امداد و بازسازی مهیا نماید ارایه این خدمات بصورت جامع ممکن نیست مگراینکه سیستم های اطلاعات جغرافیایی پشتیبان مراکز مدیریت باشند استفاده ازفن اوریهای روز و سیستم های رایانه ای ازمهمترین مولفه هایی است که امروزه دربحث بحران موردالزام قرارگرفته است دراین مقاله قابلیت های ویژه سامانه های اطلاعات جغرافیایی درصنعت برق جهت افزایش سرعت و دقت دردستیابی به اطلاعات و درنتیجه اتخاذ تصمیم درزمان ایجادبحران و ایمن سازی زیرساخت صنعت برق کشور ازطریق مکانیابی مناسب با دید پدافند غیرعامل خواهیم پرداخت همچنین نحوه بکارگیری اطلاعات مکانمند GIS دراولین اقدام موثرجهت رویارویی بابحران و تامین برق مورد نیاز مراکز اضطراری و کاهش صدمات ناشی ازبحران دراولین دقایق بروز آن تشریح خواهد شد