سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی عباسی رائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی کمال آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگیهای محیطهای جد ید تولیدی و طبیعت مشتر یان, دیگر شیوه های مد یریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتر ی در فعالیتهایشان دنبال می کردند کارا یی خود را از دست داده اند و امروزه شرکتها نیاز دارند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فعالیتهای تولیدی خود- از مواد خام تا مصرف کننده نهایی- ایجاد کنند مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد برای مدیریت مناسب جر یان مواد و کالا ,اطلاعات و جریان پولی توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست. مدیریت زنجیره تامین دارای سه فرا یند عمده و اصل ی می باشد که عبارتند از: مدیریت اطلاعات, مدیریت لجستیک و مدیریت روابط, که در آن مد یریت اطلاعات نقش مهم و موثر ی را در کل مدیریت زنجیره تامین و همچنین بهبود عملکرد آن بازی می کند. این مقاله در صدد است تا علاوه بر معرفی س یستم شناسا یی با امواج راد یوییRFID نقش این تکنولوژ ی را در شناسا یی خودکار کالاها و مد یریت اطلاعات در تماماعضای زنجیره تامین و مفاهیم موجود برای بررسی و تحلیل روابط میان شرکاء (خریداران و تامین کنندگان) بپردازد.