سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد اجل لوئیان – استادیار بخش آب مجتمع عالی آموزش و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان (وزارت نی

چکیده:

مدل DRASTIC را می توان با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی جهت ارزیابی آسیب پذیری یک آبخوان برای اهداف مدیریتی و تصمیم گیری کاربری اراضی بکار برد. پس از جمع آوری و رقومی کردن اطلاعات هیدروژئولوژیکی، هفت عامل هیدروژئولوژیکی شامل عمق آب زیر زمینی، تغذیه، مواد تشکیل دهنده ابخوان، نوع خاک، شیب توپوگرافی، مواد تشکیل دهنده منطقه غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی که پتانسیل آلودگی را کنترل می کنند، برای تهیه نقشه آسیب پذیری با هم همپوشانی و تلفیق می گردند (با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی) . وزنهاو شاخصهای بکار گرفته شده در مدل با توجه به اهمیت عاملهای هفت گانه تعیین میگردند. این عوامل به صورت خطی با هم ترکیب شده و اندیس نهایی را که نشان دهنده میزان آسیب پذیری نهایی است، در اختیار قرار می دهند. در منطقه مورد مطالعه برای تهیه لایه های مربوط به این عوامل از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به دلیل قابلیت های فراوان در ورود، پردازش و خروج اطلاعات استفاده گردید. نهایتا برای تهیه نقشه نهایی آسیب پذیری منطقه مورد مطالعه از تکنیک همپوشانی GIS استفاده شد. در این نوشتار نحوه تهیه و ترسیم نقشه آسیب پذیری هیدروژئولوژیکی یک ناحیه مطالعاتی با استفاده از حاصلضرب وزنها و شاخصهای مربوط به عوامل بحرانی تشریح گردیده است.