سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
علی شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
محمد شکوهیان – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
دفن پسماند ها همواره به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات مسئولین شهری محسوب می شود. خطرات زیست محیطی و بهداشتی دفن پسمانده به دلیل ارتباط آن با زندگی مردم نیاز به کنترل و اعمال سیستمی دارد که بتواند در مسیر توسعه و افزایش جمعیت بهترین راه کار را در نظر بگیرد. با توجه به مشکلات دفن پسماندهای شهری و کاهش دادن پیامدهای مختلف آن نیاز به مکان یابی اصولی بوده است. لذا برای انتخاب مکان مناسب برای دفن پسماندها با توجه به معیارهای مختلف زیست محیطی می توان از سیستم اطلاعات ج غرافیای (GIS) استفاده کرد، که از جمله روش های نوین برای انجام مطالعات مکانیابی است. هدف این تحقیق ارائه کاربرد این روش به منظور محل دفع پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی می باشد. استان خراسان رضوی از جمله استان هایی است که کارخانه های صنعتی متعددی در ان متمرکز شده اند و میزان قابل توجهی مواد زائد صنعتی و پسماند تولید می کنند. عوامل اصلی در مکان یابی محل دفن پسماندها مناطق حافظت شده، زمین شناسی، لرزه خیزی، توپوگرافی، هیدرولوژی و هیدروژتئولوژی، کاربری اراضی، هواشناسی، پراکنش جمعیتی، پراکنش معادل، راه ها و خطوط انتقال نیرو و… جهت انجام تحلیل GIS بوده است. در اولین مراحله پس از تهیه اطلاعات مورد نیاز و تبدیل آنها به فرمت قابل استفاده در نرم افزار GIS، تحلیل هایی انجام می شود و مناطق مناسب و واجد شرایط شناسایی می شود. پس از آماده سازی فایل ها محدوده و حریم برای هر یک از عوارض درنظر گرفته می شود. این حریم در سه بخش بهص ورت سه حالت خوب، متوسط وضعیف روی هر یک از عوارض اعمال می شود، که برای هر یک از عوارض یک ضریب اهمیت (بین ۱ تا ۴) در نظر گرفته می شود و پس از اعمال حریم ها کلیه عوارض مورد نظر توسط نرم افزار GIS رو هم گذاری می شوند تا در نتیجه بتوان مناسب ترین محدوده را برای اجرای مرکز پسماندهای ویژه تعیین کرد.