سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود گلابچی – دانشیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
فؤاد کریمیان – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

انتخاب عناصر و سیستم سازهای، فرایندی است که با توجه به تعدد معیارها و قواعد پیچیده، تنها از عهده کارشناسان کاملاً متخصص وخبره برمی آید. از آنجا که دانش چنین کارشناسانی همواره در دسترس نیست استفاده از امکانات هوش مصنوعی (ArtificialIntelligence) و سیستم های خبره(Expert System)می تواند کمک شایانی به بهبود فرایند طراحی سازه ارائه دهد. عدم قطعیت موجود در فرایند طراحی، لزوم فازی بودن آن سیستم خبره را تایید می کند. از آنجاکه احتمال دارد مهندسین معمار و/یا مدیران پروژه، با تمام جزئیات مباحث مهندسی سازه و اصول طراحی لرزهای ایمن ، آشنا نباشد، اهمیت استفاده از ظرفیت های علوم رایانه ای افزایش می یابد. در این تحقیق، سعی شده تا ضمن بیان معیارهای انتخاب و تصمیم گیری در مورد سیستم خبره، آرایش عناصر سازهای و ویژگی های مرتبط با این مقولات، قواعد مبتنی بر این معیارها، تبیین شوند و بر اساس آن قواعد، یک سیستم خبره فازی توسعه یابد که با توجه به شرایط معرفی شده از سوی کاربر، گزینه بهینه در زمینه آرایش و سیستم سازهای برای پروژه مفروض را با توجه به لرزهخیزی بسیار زیاد کشور پیشنهاد می دهد.