سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

اکبر کیانی – دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اکبر پرهیزگار – استادیار گروه GIS
محمدحسن قاسمیان یزدی – استاد گروه مخابرات

چکیده:

در موقع بحرانی نیاز به سیستمهایی استکه بتواندبطور خودکار بر اساس قوانین علمی ، سناریوهای مقتضی را به کاربران خاص و عام ارائه دهند . در سالهای اخیر سیستم های زیادی در این جهت طراحی و اجرا شده است. یکی از سیستم های مطرح در دهه اخیر که بواسطه پیشرفت زیر ساختهای آن مطرح شده است، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری آتوماتاای سلولی (Cellulat Automata=CA) است. سیستم مذکور داده ها، اطلاعات و نقشه های دنیای واقعی ار بصورت سلول سلول مورد بررسی قرار می دهد. سلولها انقدر به مساول پویای دنیای واقعی تشبیه و نزدیک می گردد که مانند سلولهای واقعی تولد، حیات و مرگ (انتقال نقش) دارند. سپس بر اساس قوانین علمی حاکم بر دانش و موضوع، سلولها شبیه سازی می شود. CA کاربردهای زیادی درعلوم مختلف و به ویژه علوم زمین دارد. فواید آن نیز به علت پویایی ،‌انعطاف پذیری ، سازگاری با تمامابعاد برنامه ریزی فیزیکی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی بی شمار است. همچنین خروجی آن نیز در شرایط مختلف زمانی با توجه به تعریف قوانین و آستانه های موضوعات بحرانی می تواند سناریوهای مختلفی جه مدیریت مداوم پدیده های محیطی و مدیریت مواقع بحرانی و تولید و ارائه نماید (قبل از حادثه، حین حادثه و بعد ازحادثه) به گونه ای که برخی از آنها درمواقع بحرانی می توانند از طریق موبایل و یا سایر سیستم های بدون سیم وسیستم های مشتری مدار و عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
در تحقیق حاضر ضمن معرفی سیستم مذکور به روش ابتکاری ترکیب CAبا سنسورهای هوشمند پرداخته شده است وضمن آن الگوریتم های کاربردی و اجرایی طرح شده اند.