مقاله کاربرد شاخص آلفاي رتبه اي در ارزيابي پايايي پرسش نامه تطابق معنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۱۴ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد شاخص آلفاي رتبه اي در ارزيابي پايايي پرسش نامه تطابق معنوي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايايي
مقاله آلفاي رتبه اي
مقاله تتاي رتبه اي
مقاله ضريب هم بستگي پلي کريک
مقاله تطابق معنوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداكريم سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مهكي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تطابق معنوي به عنوان عامل موثر بر سازگاري نوجوانان براي تخفيف شرايط تنش زاي دوره نوجواني شناخته شده است. ماهيت داده ها نقش مهمي در انتخاب ضريب پايايي مناسب براي سنجش پايايي پرسش نامه ايفا مي کند، در سنجش پايايي پرسش نامه تطابق معنوي، با توجه به رتبه اي بودن داده ها از ضريب آلفاي رتبه اي استفاده شد.
مواد و روش ها: براي سنجش تطابق معنوي، پرسش نامه اي با ۳۹ آيتم ۵ گزينه اي در مقياس ليکرت (کاملا موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم) بعد از تعيين اعتبار و انجام تحليل عاملي طراحي گرديد. سپس پايايي اين پرسش نامه روي نمونه اي متشکل از ۱۲۰ نوجوان که شامل کليه نوجوانان دختر و پسر ۲۰-۱۴ ساله ساکن مراکز شبانه روزي استان تهران بود، بررسي شد. براي سنجش پايايي از شاخص آلفاي رتبه اي و آلفاي کرونباخ استفاده شد.
يافته ها: نتايج حاصل از تحليل عاملي، تطابق معنوي را در سه عامل «معنا داشتن زندگي»، «ارتباط با خداوند» و «جستجوي حمايت معنوي» بيان کرد. پايايي هر عامل به ترتيب با آلفاي رتبه اي ۰٫۸۳۴، ۰٫۹۱۳ و ۰٫۹۸۴ مي باشد که در مقايسه با آلفاي کرونباخ بزرگ تر بودند، پايايي کل پرسش نامه ۳۹ آيتمي تطابق معنوي نيز با آلفاي رتبه اي ۰٫۹۹۲ بود.
نتيجه گيري: براي محاسبه پايايي داده هايي که مقياس رتبه اي دارند تنها در صورتي که توزيع داده ها نرمال باشد از آلفاي کرونباخ استفاده مي شود. در صورت عدم برقراري فرض نرمال بودن، آلفاي رتبه اي ضريب بهتر و دقيق تري براي ارزيابي پايايي مي باشد. پرسش نامه تطابق معنوي در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي، ابعاد مختلف تطابق معنوي در اين نوجوانان را مورد اندازه گيري قرار مي دهد و از پايايي بالايي نيز برخوردار است.