مقاله کاربرد شاخص هاي مختلف ارزيابي تنش براي بررسي عملکرد ارقام آفتابگردان در شرايط خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد شاخص هاي مختلف ارزيابي تنش براي بررسي عملکرد ارقام آفتابگردان در شرايط خشکي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله رقم
مقاله تنش خشکي
مقاله شاخص هاي تحمل
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سيه جاني ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فرح وش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي بنام محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي آيتك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تاثير تنش خشکي بر سه رقم آفتابگردان، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز در سه تکرار انجام شد. براي تعيين ميزان تحمل يا حساسيت ارقام به تنش خشکي، مقادير پنج شاخص شامل ميانگين حسابي (MP)، ميانگين هندسي (GMP)، شاخص تحمل (TOL)، شاخص حساسيت به تنش (SSI) و شاخص تحمل به تنش (STI) محاسبه شدند. نتايج نشان داد که بين ارقام از نظر عملکرد دانه اختلاف معني دار وجود داشت. در شرايط بدون تنش رقم آرماويرسکي با ۵۴۸۶ کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد دانه را توليد نمود. در شرايط تنش رقم ايروفلور با ۲۶۷۲ کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد دانه را نسبت به دو رقم ديگر توليد کرد. بالاترين ميزان شاخص STI متعلق به رقم آرماويرسکي با ۰٫۵۷ بود. رقم آرماويرسکي بر اساس شاخصGMP  نيز تحمل بالاتري داشت (۵۴۸۶ کيلوگرم در هکتار). رقم ايروفلور بر اساس شاخص هاي SSI وTOL  متحمل ترين رقم نسبت به تنش بود، در حالي که رقم آرماويرسکي بر اساس شاخص MP از تحمل بيشتري برخوردار بود. با مقايسه ضرايب همبستگي YPو YS با شاخص هاي محاسبه شده مشخص شد که عملکرد در شرايط تنش (YS) رابطه معني داري با هيچ يک از شاخص ها نداشت، ولي YP با STI، TOL،MP  و  GMPهمبستگي نشان داشت. نتايج اين تحقيق نشان داد که در صورت بارندگي مناسب، رقم آرماويرسکي و در شرايط رطوبتي نامطمئن، رقم ايروفلور قابل توصيه مي باشد. هم چنين STI،MP  و GMP شاخص هاي مناسبي براي برآورد پايداري عملکرد و دستيابي به ارقام پر محصول بودند.