سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید فروتن – آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات طیف گسترده دانشکدة برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن آقایی نیا – استادیار گروه مخابرات دانشکدة برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در سال های اخیر حوزة شبکه ه ای عصبی مصنوعی و نیز کاربرد آنها مورد تحقیق و توسعه بسیاری چه از دیدگاه نظری و چه از دید عملی قرار گرفته است . هدف مقالة حاضر ارائه روشی جدید مبتنی بر تلفیق این حوز ه با یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین سیستم های مخابراتی امروزی یعنی س یستم ط یف گسترده و به منظ ور تحقق فرایند اکتساب فاز کد گسترده کننده در گیرندة این سیستم به صورت ی سریع و مطمئن است که این امر با توجه به توانایی شبکة عصبی هاپفیلد در شناسایی و تخصیص الگو صورت می پذیرد . قابلیت روش معرفی شده در متن حاضر برای همزمان سازی فرستنده و گیرنده سیستم مذکور در حضور نویز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج شبیه سازی ارائه می گردد