سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد ادب – کارشناس پژوهشی پژوهشکده هواشناسی، تهران
ابراهیم فتاحی – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی، تهران
رضا اسماعیلی – کارشناس پژوهشی بخش مطالعات محیطی، شرکت مشاور آمایش نگار طوس، مشهد
شراره ملبوسی – کارشناس کامپیوتر، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، مشهد

چکیده:

میانیابی عناصر اقلیمی به بیش از یک بعد در پهنه مکان وابسته است، به طوری که روشهای معمول میانیابی به دلیل دو بعدی بودن از کارایی مناسبی در زمینه میانیابی پارامترهای اقلیمی برخوردار نیستند، از آنجایی که این روشها مبنای تصمیم گیری برنامهریزان قرار می گیرد، عدم تطابق صحیح مقادیر میانیابی شده با واقعیت های جغرافیایی مناطق می تواند نتایج گمراه کننده ای را ایجادنماید. این پژوهش به بررسی استفاده از روش شبکه عصبی پیش خور به منظور میانیابی بارش سالانه در استان خراسان رضوی می پردازد.نتایج آزمون آماریT زوجی نشان دهنده عدم وجود تفاوت بین میانگین بارش پیش بینی با بارش واقعی ایستگاه های دیده بانی هوا درسطح معناداری۰/۰۵با ضریب همبستگی ۸۸ درصد است.