سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر دلاور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

برآورد میزان ضریب انتقال و انعکاس موج با یک دقت قابل قبول، یک موضوع مهم در طراحی موج شکن های شناور پانتونی می باشد. مطالعه حاضر کاربرد شبکه عصبی را برای رسیدن بدین منظور نشان می دهد. در این تحقیق از شبکه پیشخور با کاربرد الگوریتم های BBP,IBP,QP,LM استفاده گردیده و مقایسه مجذور مربعات خطاهای حاصل نشان داده است که الگوریتم LM نزدیکترین تقریب را برای داده های آزمایشگاهی بدست می دهد همچنین شبکه بهینه بدست آمده ضریب همبستگی قابل قبولی را درمرحله ی ارزیابی ارایه می دهد. نرون های ورودی شبکه نشانگر مشخصات امواج نظیر پریود، ارتفاع موج مشخصه و مشخصات سازه ای موج شکن نظیر طول، عرض، ارتفاع و آبخور سازه بوده و جهت برآورد میزان ضریب انتقال و انعکاس متناظر بکار می روند.