سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قلخانی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات آب و مدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ایوا
بهرام ثقفیان – استاد مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری
سعید گلیان – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات آب و دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مطالعات حاضر بر روی رودخانه مادرسو و به منظور افزایش پایداری ماجول روندیابی هیدرولیکی سیستم هشدار سیل سد گلستان انجام شد. برای تهیه هیدروگراف های ورودی به ابتدای بازه اصلی رودخانه و همچنین جریان های جانبی ورودی به شاخه اصلی، از مدل واسنجی شده بارش رواناب HEC-1 استفاده شد. با برنامه نویسی در محیط نرم افزار MATLAB، مدل هیدرولوژیک بارها تحت شرایط متفاوت از لحاظ مقدار، شدت و توزیع زمانی بارش، فراخوانی و رانش شد. هیدروگراف های تولیدی به مدل روندیابی HEC-RAS وارد شده و در نهایت، روندیابی تحت شرایط غیردائمی انجام و مقادیر تراز سطح آب و دبی ایستگاه پایین دست استخراج شد. با سری های زمانی بدست آمده از مجموعه عملیات فوق، شبکه های عصبی مصنوعی مختلفی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اعتمادپذیری جایگزینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بجای مدلهیدرولیکی موفقیت آمیز است.