سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا صالحی سده – کارشناس ارشد عمران – آب دانشگاه فردوسی مشهد
محمد باقر شریفی – استادیارگروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور برنامه ریزی و مدیریت منابع آب نیاز به سناریوهای مختلف و گونـاگونی از جریـان رودخانـه می باشد حال آنکه اطلاعات و مشاهدات در دسترس تنها مربوط به گذشته و حـال اسـت . درایـن میـان مقولـة شبیه سازی به عنوان راهکاری مناسب جهت تولید جریان به صورت مصنوعی نمود پیدا می کند . دراین مقالـه از شبکه عصبی مصنوعی در تولید آمار و شبیه سازی استفاده شده است . ساختار غیرخطی و منعطف شبکه های عصـبی مصنوعی با خصوصیات و رفتار سیستم های منابع آبی به خوبی هماهنگی داشته و ازین رو نتـایج رضـایت بخشـ ی حاصل شده است . جهت تحقیق و پژوهش بیشتر ، شبیه سازی به وسیلة نرم افزار HEC4 که از روش های مبتنـی بـر علم آمار وریاضی به تولید جریان مصنوعی می پردازد نیز انجـام شـده کـه در نهایـت مزیـت و برتـری عملکـرد شبکه عصبی مصنوعی به اثبات خواهد رسید . این پژوهش در حوزه معرف کارده در استان خرا سان انجـام شـده است .