سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب نظرنژاد – هِیات علمِی گروه مرتع و آبخِیزدارِی دانشکده منابع طبِیعِی دانشگاه ار
محمدعلی قربانی – هِیات علمِی گروه مهندسِی آّب دانشگاه تبرِیز

چکیده:

به منظور پیش بِینی دبِی حداکثر رودخانه نازلو ، مدل دقِیق و پیچِیده شبکه عصبی مصنوعِی مورد استفاد قرار گرفت .شبکه عص بی مصنوع ی یک مدل محاسبا تی است که بر اساس سِیستم عص بی مغز انسان در فر آِیند ی ادگِیری طراحِ ی شده است . در اجراِی اِین مطالعه ازنرم افزارBrain Comاستفده شد . در اِی ن مطالعه از داده ها ی دبِ ی حداکثرماهِیانه با طول دوره آمار ی۷۸-۱۳۵۰ استفاده گرد ید که داده ها ی سالها ی آ بی ۶۰-۵۰ جهت کا لِیبراسِیون و آم وزش در شبکه و کل داده ها نِیز جهت تست شبکه در نظر گرفته شدند . ورودِیهای اِین شبکه ترکیبات مختلفی از مقادِیر دبیماه قبل ، بارش ماه قبل و ماه جار ی بودند که پس از بررس ی حالات مختلف ساختار ی، ی ک لا ی ه و دو لا ی ه باتعدادگرهها و نرخ ها ی آموزش متفاوت در مراحل کالِیبراسِیون و تست شبکه ، کمتر ین خطا ی کل شبکه در مرحله تست، در حال تِی بدست آمد که ورود یهای شبکه، د بِی ماه قبل ، بارش ماه قبل و ماه جار ی بوده و شبکه در اِی ن حالت دو لاِیه ای با تعداد گرهها ی هر لاِیه برابر ۷ ، باتعداد تکر ار ۵۰۰۰۰ و براساس تابع محرک لوجس تِیک مِ ی باشد و مقدار خطای کل شبکه در اِین حالت برابر۹/۴۵ م ی باشد . لذا د بی ها ی خروج ی محاسبه شده در اِین نوع ساختار ی شبکه دقت بالاِیی برخوردار بوده و تناسب بسِیار خوبی با مقادِیر دبی های مشاهداتی دارند.